Lap tetejére!

Berton Autósiskola - Debrecen

  • Telefon:
    +36/20 252 4545

  • Cím:
    4024 Debrecen Batthyány u. 9 sz.

  • Ügyfélfogadás:
    Hétfő-csütörtök 1700-1900 óra

385/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 15. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) az adatközlést követő öt napon belül nyilvántartásba veszi a beérkező adatot, ezzel egyidejőleg értesíti az ügyfelet, ha a Kpt. 3. §-ának (3) bekezdése alapján az értesítési kötelezettség a Nyilvántartót terheli, illetve, ha a nyilvántartásban szereplő pontok száma a 12-t elérte vagy meghaladta.”
2. § Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kpt. 7. §-ának (1) bekezdése alapján hozott határozat - az általános tartalmi elemeken túl - tartalmazza a vezetői engedély visszavonásának alapját képező összpontszámot, az egyes ügyekben eljáró bíróság, hatóság határozatának (elismervénynek) ügyszámát (sorszámát), a határozat (elismervény) keltét, az elkövetett cselekmények megnevezését és a hozzájuk rendelt pontok számát, valamint a visszavont vezetői engedély típusát, azonosító jelét és a leadására nyitva álló határidőt.”
3. § Az R. 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. § A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát az 1. számú melléklet tartalmazza.”
4. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
5. § (1) A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba és 2008. január 31-én hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg
a) az R. 1. §-ának (3) bekezdésében szereplő „- a határőrség kivételével -” szövegrész, valamint az 1. § (4) bekezdése,
b) a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2004. (I. 22.) Korm. rendelet hatályát veszti.
(3) Az R. 3. §-ának (1) bekezdésében a „nyilvántartásba vételével egy időben” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételét követő három napon belül” szöveg lép.

Melléklet a 385/2007. (XII. 23. Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

Kódszám Tényállás Pontszám
07 Jármővezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 156/A. § (1) bek.] 5
08 Ittas vezetés [az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzR.) 42. § (1) bek.]; 5
09 Sebességkorlátozás jelentős túllépése [SzR. 43. § (1) bek.]; 5
10 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:  
1001 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (1) bek.]; 4
1002 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (2) bek.]; 5
11 Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése [SzR. 45. § (1) bek.]; 5
12 A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.];  
1201 A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.]; 4
1202 A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.]; könnyő testi sértés okozása esetén 5
13 Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármő vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármő vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére) [SzR. 47. § (1) bek.]; 4
14 Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármő vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén [SzR. 48. § (1) bek.]; 5
15 Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható [SzR. 54. § (1) bek.]:  
1501 A megengedett sebességhatár legalább negyedével történő túllépése [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés d) pont, 26. §] 3
1502 Irányjelzés szabályainak megszegése [KRESZ 29. §]; 3
1503 Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)-(4) bek.]; 2
1504 Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont, (4) bek.]; 5
1505 Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül [40. § (5) bekezdés d) pont]; 2
1506 Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pontja]; 4
1507 Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármő a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont]; 4
1508 A forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén való áthaladás [KRESZ 9. § (4) bekezdés d) pont]; 4
1509 A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont]; 4
1510 Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pontja]; 4
1511 Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 43. § (1) bek.]; 4
1512 A biztonsági öv, a bukósisak, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (4), (7) és (9) bek.]; 2
1513 Kézben tartott mobil rádiótelefon használata [KRESZ 3. § (2) bekezdés] 3
1514 Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1) bek.] - csak halmazatként alkalmazható; 1
1515 Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 13. § (1) bekezdés a), 14. § (1) bekezdés a)- c), e)-u), valamint y)-z), z/2. pont]; 2
1516 A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármő melletti elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bekezdés]; 4
1517 Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bekezdés]; 1
1518 Záróvonal és jármőforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1) bekezdés c), k) pont]. 1

Berton Autósiskola - Debrecen, Batthyány utca 9. Nyitva: H-P: 14:00-16:00, Telefon: 06/20 252 4545

Készítette: Szendi Attila és Hajdú Attila 2004 ©